فاضل میبدی:در اسلام چیزی به نام تفکیک جنسیتی نداریم/گشت انصارحزب الله حرام است و باعث وهن اسلام می شود

وی ادامه داد: اگر جامعه را به کشتی تشبیه کنیم کسی کنار گوشه کشتی کار خلافی انجام دهد ولی به کسی ضرر نرساند مشکل ندارد اما اگر کسی کشتی را سوراخ کند و اسیب آن به همه می رسد و در اینجا باید مانع کار او شویم البته اول باید با آرامش او را از ان کار منع کرد و بعد برخورد .