روحانی از شادی مردم پس از انتخابات گفت

رئیس جمهور گفت: در یک سالی که گذشت تلاش ما در این جهت بوده ک فرصتی را از دست ندهیم.