یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور

پرونده های مشهور به سادات خوزستان، حکم خورد

خورنا حکم قطعی به بیش از دو هزار میلیارد ریال رد مال و جزای نقدی ، علیه شش متهم یک پرونده پولشویی در مجتمع قضایی امور اقتصادی صادر شد.

به گزارش خورنا، شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم قطعی شش متهم یک پرونده به اتهام پولشویی و تحصیل مال نامشروع را صادر کرد … براساس گزارش وزارت اطلاعات علیه شش متهم ، پرونده در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت . پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای امور اقتصادی پرونده در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی رسیدگی و منتهی به صدور رأی محکومیت متهمین شد . رأی صادره در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر قطعی گردید .

ادامه این خبر حاکی است، براساس این رأی مجموع محکومیت قطعی رد مال و جزای نقدی متهمین به میزان دو هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و سی میلیون و ششصد و شصت و یک هزار و یکصد و نود و نه (۲،۳۲۶،۸۳۰،۶۶۱،۱۹۹) ریال اعلام گردید . محکومیت قطعی متهمان موصوف به شرح ذیل می باشد :

۱)حسین جمالی پور فرزند عبدعلی به اتهام های پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع مجموعاً به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشتصد و بیست و دو میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و هفتاد هزار و نهصد و پنجاه و نه (۸۲۲،۳۸۷،۹۷۰،۹۵۹) ریال درحق صندوق دولت و دوسال محرومیت از هرگونه فعالیت اقتصادی و همچنین دوسال اقامت اجباری در شهرستان ریگان از توابع کرمان محکوم گردید .

۲)محمد ابراهیم شمسی جزئی فرزند باقر به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و چهار میلیارد و یکصد و چهل و شش میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار و دویست و نوزده۳۴،۱۴۶،۶۲۷،۲۱۹) ریال در حق صندوق دولت و دوسال محرومیت از هرگونه فعالیت اقتصادی محکوم گردید.

۳)احمد امامی جزه فرزند حسین به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و یک میلیارد و ده میلیون و نهصد و شصت و سه هزار و ششصد و نود و سه (۲۱،۰۱۰،۹۶۳،۶۹۳) ریال در حق صندوق دولت و دوسال محرومیت ازهرگونه فعالیت اقتصادی محکوم گردید .

۴)محمد جمالی پور فرزند عبدعلی به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی مبلغ سیزده میلیارد و سیزده میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت( ۱۳،۰۱۳،۸۵۱،۸۲۸) ریال درحق صندوق دولت و دوسال محرومیت از فعالیت اقتصادی محکوم گردید .

۵)محمود جمالی پور فرزند عبد علی به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد و هشتصد و چهل میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد (۵،۸۴۰،۶۸۷،۵۰۰) ریال درحق صندوق دولت و دو سال محرومیت از فعالیت اقتصادی محکوم گردید .

۶)محسن جمالی پور فرزند عبد علی به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و دو میلیارد و دو میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (۲۲،۰۰۲،۸۷۵،۰۰۰) ریال درحق صندوق دولت و دوسال محرومیت از هرگونه فعالیت اقتصادی محکوم گردید . همچنین حکم بر ضبط کلیه اموال و املاک ایشان به عنوان عواید و درآمد حاصل از ارتکاب جرم به ارزش تقریبی یک هزار و چهارصد و هشت میلیارد و چهارصد و بیست و هفت میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار(۱،۴۸۰،۴۲۷،۶۸۵،۰۰۰) ریال به نفع مالباختگان صادر گردید . این رأی باتوجه به قطعی بودن در اجرای مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره آن اعلام عمومی گردیـد .

گفتنی است،  یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور پرونده موسوم به سادات خوزستان بود که افرادی در خوزستان مدعی سیادت بودند با دریافت پول از مردم ادعا می کردند که ظرف مدت کوتاهی سود این سپرده ها را به آنها برمی‌گرداندند، چند ماهی از این کاسبی پردرآمد برای این افراد گذشت و سپرده‌ گذاری در نزد سادات در اهواز به یک جریان اجتماعی تبدیل شد.