نقص فنی در پرواز مشهد- تهران

خورنا: ساعتی قبل پرواز ۵۸۰۳ هواپیمایی سهند که از مشهد به تهران در حرکت بود، دچار نقص فنی شد.

این هواپیما که ساعتی قبل از مشهد به تهران در حرکت بود دچار نقص سیستم تنظیم فشار کابین شد و خلبان ضمن اعلام این مطلب و دعوت به آرامش گفت که کاهش شدید ارتفاع به دلیل افزایش فشار کابین هواپیماست و قصد بازگشت به فرودگاه مشهد را داریم.

اکثر مسافران از درد گوش یا تپش قلب گله داشتند و ۳ نفر به علت نارسایی اکسیژن به حالت بیهوشی در آمدند که کمک های اولیه بر روی آنها اعمال شد.

پس از گذشت ۱۵ دقیقه خلبان رفع نقص را اعلام کرد و پرواز مجدداً به سمت تهران ادامه مسیر داده و در تهران به زمین نشست.