مدیر شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک

در بیمارستان امام اندیمشک حتی یک تخت سالم و خوب هم وجود ندارد

خورنا : دکتر احمد مجیدی مدیر شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک در بازدیدمهندس بیگدلی معاونت پشتیبانی دانشگاه از بیمارستان امام (ع) اندیمشک گفت: با اجرای طرح تحویل سلامت یک روزنه امید هست که عدالت درسلامت ایجاد شود.شهرستان ماهم سالهاست به فراموشی سپرد شده است و شهرهایی در استان هستند که چند بیمارستان دارند ولی مایک بیمارستان داریم که واقعاً مشکلات زیادی دارد که امیدواریم مسئولین دانشگاه نگاه ویژه ای به این بیمارستان داشته باشند .

دکتر مجیدی در ادامه گفت :دربیمارستان ما حتی یک تخت سالم وخوب هم وجود ندارد .ما نمی خواهیم مظلو نمایی بکنیم ، از سیتم گرمایش گرفته تا آخر مشکل دارد . دراین ۳۴ سال گذشته از دادن حداقل ها از ما چشم پوشی کرده اندو به فراموشی سپرده شده ایم .

وی همچنین افزود: به پشتیبانی مقام معظم رهبری این طرح درحال انجام است ورضایتمندی مردم درمورد این طرح بسیار مهم است ویکی از اهداف این طرح برابری بخش دولتی با خصوصی می باشد .

ایشان در پایان خاط نشان کرد: وردی های استان را باید تقویت کرد که بسیار مهم است که یکی از این ورودیها شهرستان اندیمشک است. با اجرای این طرح مناطق کمترتوسعه یافته بیشتر رسیدگی می شود . مردم هم ازاین طرح راضی هستند وهمه استقبال خوبی کردندوهتلینگ بیمارستانها درسطحی باشد که خودمان راضی باشیم مردم هم راضی می شوند . با اجرایی شدن هتلینگ بیمارستان مشکل فضاهای فیزیکی بیمارستان تا حدودی حل می شود.

وی در ادامه گفت: ما در بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک چند مشکل داریم .۱-کمبود فضای فیزیکی که معضل بسیار بزرگی است .۲-مشکل کمبود تجهیزات است .۳-نداشتن فضای فیزیکی بخش اورژانس که در ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ۳۰هزار بیمارداشته که نیاز است اورژانس جدیدی درست شود . امیدواریم توجهاتی که بیمارستانهای دیگر می شود به ما هم بشود تا مشکلات ماهم حل شود . وی همچنین گفت:با وجود این طرح وضعیت بیمارستان ما هم روز به روز بهتر می شود . در بحث بهداشت ودرمان عدالت درشهرستان وجود نداشته و با این طرح حق وحقوق مردم راخواهند داد.

درپایان اظهارداشت:چون ورودی استان هستیم بسیار مهم است که مسئولین بیشتر به بهداشت ودرمان این شهرستان رسیدگی کنند .ویکی دیگراز مشکلات اصلی ما داروست که با حضور دکتر مخمل زاده معاونت دانشگاه انشاء اله حل خواهدشد . تلاش ما براین است که هیچ بیماری برای انجام آزمایش و دارو و ….. به بیرون از بیمارستان نرود و رضایت مردم را درپیش داشته باشیم .