یک نفر به داد بادامهای بی زبان باغملک برسد که آتششان زدند

خورنا: در سال ۱۳۸۶ در حفظ و توسعه جنگلها ومراتع وبهره برداری اصولی از آنها در قالب مشارکتهای مردمی حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی واقع درپلاک روستای تیغن ازتوابع شهرستان باغملک – خوزستان به اهالی واگذارشد.

در آذر و دیماه سال مذکور هر روز از طلوع آفتاب تاغروب آن ودرسردترین روزهای سال بیش ازصد نفر از روستائیان در مرتع واگذاری شده اقدام به کشت بادام نمودند و از آن موقع تاکنون هم خود اهالی باهمیاری وهمچنین استخدام نگهبان و پرداخت حقوق وی ازطریق تعیین سرانه ازطرح مذکور ، نگهداری کرده اند.

تااینکه بعدازگذشت هفت سال درختان ودرختچه ها بزرگ شده و طبیعت دیار تقویت شد. دراین مدت طرح حفاظت شده بارها مورد هجوم عده ای ازاطرافیان شد که احشام خود را وارد جنگل دام می نمودند. در همین خصوص تذکرات لازم داده می شد و مراتب توسط اهالی روستا (تیغن) به ادارات ذیصلاح خبر داده می شد. اما همه این پیگیری ها نتیجه ی بازدارنده ای در پی نداشت.

به همین دلیل تجاوز احشام وحتی ضرب وشتم نگهبانان توسط صاحبان احشام درچندماه اخیرشدت گرفت. اسف بار اینکه در غروب یکشنبه اول تیرماه سال جاری این طرح گرانبهای طبیعی که ما حصل دسترنج دستان پینه بسته اهالی روستای تیغن بوده؛ درسطح گسترده ای به آتش کشیده شد.

باتوجه با اینکه محل از لحاظ پوشش گیاهی بادام و دیگردرختچه های کوهی و بوته و علف در این چندسال باتلاش اهالی غنی شده بود و در موقع ایجاد حریق نیز باد می وزید تمامی این عرصه ۲۵۰هکتاری و قسمتی ازاطراف آن از بین رفت حال از مراجع محترم ذیصلاح درجهت صیانت ازمنابع ملی و زیست محیطی؛ دادگستری شهرستان، منابع طبیعی و محیط زیست خوزستان و شورای محترم حفاظت ازمنابع طبیعی استان، استاندار محترم خوزستان ، شخص اول محیط زیست کشور سر کار خانم ابتکارو رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور ( مخصوصا بخاطر بی لیاقتی منابع طبیعی شهرستان باغملک)استمداد پیگیری موضوع وشناسایی عاملان آتش سوزیهای مکرر و پیاپی وبرخورد قاطع وعبرت آموز و بازدارنده و اخذخسارت وارده از آنان راداریم.

*ازطرف جمعی ازاهالی روستای تیغن باغملک