خورنا در دست تغییرات فنی و گرافیکی/ شکیبا باشید

خورنا: تیم فنی خورنا در حال ایجاد تغییرات فنی و گرافیکی میباشند.

لطفا شکیبا باشید