بازدید معاونت درمان اندیمشک از روند طرح تحول نظام سلامت از بیمارستان امام علی

خورنا : معاونت درمان به همراه روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک از روند طرح تحول نظام سلامت از بیمارستان امام علی(ع) بازدید نمود و از نزدیک با روند این طرح اشنا شد و با بیان نکاتی خواسنار توجه مطلوب به بخش درمان گردیدند و طرح نظام سلامت را یکی از امور مطلوب در باب توسعه ی خدمات درمانی نامید