نظر احمد خاتمی درباره جلسه محرمانه هیات رییسه خبرگان