نقدی بر بخشنامه آموزش و پرورش اندیمشک

خورنا: درخصوص بخشنامه اخیرالصدور اداره محترم آموزش وپرورش اندیمشک با موضوع فرم تعهد وظایف آموزشی، پرورشی،انضباطی به شماره ۱۱۰/۲۸۵ مورخ ۳/۳/۹۳ ایراداتی صرفا” حقوقی مطرح است که در ذیل به آن ها اشاره می شود:
۱-ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در فصل ششم خود اهم مقررات انضباطی دانش آموزان را در ۱۱ مورد احصاء نموده است و در تبصره این ماده مجوز اخذ تعهد از دانش آموزان و ولی برای رعایت این مقررات داده شده است.لذا توسعه مصادیق و مقررات مذکور که در بخشنامه مورد بحث صورت پذیرفته مغایر با مفاد ماده مذکور و خارج از حدود وظایف و اختیارات اداره محترم می باشد.

۲-بنا بر نص صریح ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی مدارس و تبصره آن اخذ تعهد صرفا” در خصوص رعایت مقررات انضباطی جایز است وتعمیم آن به مواردی همچون وظایف آموزشی ، تربیتی و رفتاری و مواردخاص فاقد مجوز قانونی است.

۳- مهم ترین ایراد وارده به بخشنامه مورد بحث فاقد ضمانت اجرایی بودن آن است به این معنی که از یک سو اجرای بخشنامه برای مدیران الزامی و از سوی دیگربرای دانش آموزان و اولیاء غیر الزامی است .به عنوان مثال اگر دانش آموز یا ولی یا هردو از امضاء فرم تعهد امتناع نمایند مدیر مدرسه نمی تواند از ثبت نام دانش آموز خودداری نماید . بنابراین شایسته و منطقی نیست که مدیر مدرسه را در چنین وضعیتی قرار داد.

علی ایحال به لحاظ جمیع ایرادات فوق الذکر به نظر می رسد که اداره محترم آموزش وپرورش اندیمشک با سرلوحه قرار دادن آیین نامه اجرایی مدارس نسبت به اصلاح بخشنامه مذکور اقدام نماید.

شهرام شهاوند – آموزگار ابتدایی کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی