چک‌پول صدهزار تومانی به بازار ایران می‌آید + عکس

خورنا: چک‌پول صدهزار تومانی با نمایی از تخت جمشید به بازار ایران می‌آید

140608082538_iran_cheque_464x261_isna