برگزاری کارگاه آموزشی برنامه عملیاتی بهداشت و درمان در اندیمشک

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودر مان اندیمشک واحد آموزش مرکز بهداشت اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی بیشترپرسنل بهورز،بهداشت محیط و بهداشت خانواده و مرکز بهداشت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی برنامه عملیاتی نمود .

دراین دوره آموزشی آقای مهندس کاظمی رییس مرکز بهداشت و خانم یعقوبی مسئول آموزش مرکز بهداشت به صورت تئوری آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه به آموزش گیرندگان ارائهداد.

لازم به ذکر است که این دوره اموزشی بمدت ۱ روز درسالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک برگزار گردید.