حضور هیئت بازرسی وزارت علوم در دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان/ کارمندان و دانشجویان اگر شکایت دارند بیایند

خورنا: هیئت بازرسی وزارت علوم روز دوشنبه مورخ ۱۲/۳/۹۳ برای بررسی عملکرد مدیریت دانشگاه خاتم الانبیا در این دانشگاه مستقر خواهد شد.

به گزارش خورنا و بنابر اطلاع رسانی وزارت علوم؛ کلیه کارمندان و دانشجویان این واحد دانشگاهی میتوانند شکایات خود را با مدارک و مستندات به بازرسین ویژه وزارت علوم تحویل دهند.