بیمارستان نفت اهواز بالاترین امتیاز ایمنی را کسب کرد

خورنا: بیمارستان بزرگ نفت اهواز بیشترین امتیاز را در حوزه استانداردهای محیط ایمن بیمارستان های کشور به خود اختصاص داد.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا، این بیمارستان در گزارش مقایسه ای کارشناسان دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بین بیمارستان های دوستدار ایمنی در حیطه D، (محیط ایمن) بیشترین امتیاز را کسب کرد.

رییس آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز درباره این موفقیت گفت: در مرحله دوم بررسی ها در مجموع ۱۰۲ بیمارستان در سراسر کشور در چهار حوزه مدیریت و راهبری، استانداردهای جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه و استانداردهای خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد و محیط ایمن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

دکترˈسعید سعیدی مهرˈ افزود: در گزارش دفتر خدمات مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، در سه حوزه مدیریت و راهبری، استانداردهای جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه، استاندارد های خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد تمامی بیمارستان های مورد ارزیابی از جمله بیمارستان نفت اهواز امتیاز بالای میانگین سال ۹۰ را دریافت کردند.

وی گفت: اما در حوزه محیط ایمن، بیمارستان بزرگ نفت اهواز در بین ۱۰۲ بیمارستان مورد ارزیابی بالاترین رتبه را بدست آورد.

سعیدی مهر درباره اهداف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در جهت ارائه خدمات به جمعیت زیرپوشش توضیح داد: ارتقاء شاخص های سلامت در جمعیت زیر پوشش، ارتقاء پاسخگویی به نیازهای غیر طبی بیماران، ارتقاء کیفیت درمان و بهره وری، دانش محور بودن سازمان، ارتقاء سطح ارتباط با دریافت کنندگان خدمات وافزایش ارتباط با کارکنان صنعت از جمله محورهایی است که در برنامه های این سازمان تعریف شده است.