هاشمی: از خاتمی پشتیبانی میکنم

تصاویر: نگاهی به روزنامه های خرداد ۷۶/ خاتمی ۲۰ میلیون رای

خورنا: خاتمی ۲۰ میلیون رای !

picture picture-007 picture-009 picture-010 picture-011 picture-013 picture-014