کاش همه حق داشتند دلواپس باشند؛

عکس: دلواپسیم؛ برای او که ایستاده تا کرامت انسانها را پاس بدارد

خورنا: ما هم دلواپسیم؛ برای آنان که ایستاده اند تا کرامت انسانها را پاس بدارند.

14894_