در بندر ماهشهر صورت گرفت؛ پاکسازی حاشیه ی خور زنگی در هفته زمین پاک

خورنا: به مناسبت هفته ی زمین پاک حاشیه ی خور زنگی، یکی از مهمترین شاخه های خور موسی در خلیج فارس پاکسازی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، اداره محیط زیست این سازمان با مشارکت شرکتهای پتروشیمی امیرکبیر، فجر و غدیر نسبت به پاکسازی حاشیه خور زنگی اقدام نمود.

بنا به اعلام رییس محیط زیست سازمان منطقه ویژه، تعدادی از همکاران دوستدار محیط زیست صبح روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه، در حاشیه خور زنگی حضور یافته و به جمع آوری ضایعات موجود در حاشیه خور پرداختند.

محمدرضا قانع افزود:کارکنان شاغل در واحدهای بهداشت، ایمنی، شهرداری و برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت در اجرای این برنامه نقش آفرینی نمودند.

در سالهای گذشته نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته بود که عمدتا به صورت پاکسازی حاشیه ی جاده شهرک بعثت بوده است.