شهردار کوت عبدالله: ۹۹ درصد ادارات مستقر در این شهرستان در حد صندلی و مدیر هستند

خورنا: محمد عبیاوی گفت: ۹۹درصد ادارات مستقر در این شهرستان در حد صندلی ومدیر بوده وهیچ گونه اعتباری به آنها تاکنون داده نشده است

به گزارش رهیاب نیوز شهردار شهر کوت عبدالله گفت:طبق همین جلسات استاندار خوزستان بر روی همین مطالب ومعضلات تاکید کرده که به ترتیب اولویت بندی شدند هرچند مشکلاتی دیگری هم گفته شد.

محمد عبیاوی تصریح کرد: فاضلاب استان، آب شرب، کشاورزی، اشتغال، توسعه استان بطور کلی و صنایع، عمران از جمله محورهایی بود که به ریاست جمهوری انتقال داده شد.

وی ادامه داد:هدف این سفر حل این مشکلات بوده که با همین دیدگاه دکتر روحانی وزیزان مرتبط  با این حوزه را با خود به استان خوزستان آورد،بهداشت هم در نهایت به این موارد اضلفه گردید.

عبیاوی تاکید کرد:هفت نامه بطور مستقیم با ریاست جمهوری مکاتبه شد،که مهمتریت موضوع قابل ذکر کمبود اعتبارات عمرانی که از سال گذشته گریبانگیر این شهرستان شده است،در کنار این موارد ارزش افزوده نفت نیز تاکنون به این شهرستان تعلق نگرفته است.

شهردار کوت عبدالله با بیان خواسته های مردم این شهر چنین اظهار کرد:خواسته اصلی مردم از مسئولین به جزء بحث آب شرب و فاضلاب که یک بخش تکرای بوده ، توسعه زیر ساخت های عمران شهری واشتغال است.

عبیاوی اضافه کرد:۹۹درصد ادارات مستقر در این شهرستان در حد صندلی ومدیر بوده وهیچ گونه اعتباری به آنها تاکنون داده نشده هرچند در این مدت کسی به این شهرستان توجه نکرده است.