ایجاد پارکینگ در بازار و کنار بانکهای هویزه

خورنا: شورای شهر هویزه از تصویب طرحی جهت ایجاد پارکینگ در بازار و کنار بانکهای این شهر خبر داد.

به گزارش خورنا، شورای شهر هویزه جهت دست یابی به برخی اهداف خدماتی و عمرانی اقدام به تصوب درخواست های مورد نظر شهرداری کرد.

طی جلسات مختلف شورای شهر هویزه مجوز به مزایده گذاشتن واحدهای عمومی همچون باغ وحش، آرامستان و دریاچه به شهرداری صادر شاد.

بر اساس این گزارش، شورای شهر همچنین مصوب کرد تا از وسایل حمل بار، بیش از حد معمول عوارض دریافت کند. تصویب ایجاد پارکینگ در بازار و کنار بانکها از دیگر مصوبات شورای شهر بود.