جبهه اصلاحات کاندیداهای خود را معرفی کرد

جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران گفت:
🔹️در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، به ترتیب حروف الفبا،آقایان؛ عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری
حائز دو_ سوم آرا بعنوان کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات ایران شدند.

همچنین، خانم حمیده زرآبادی حائز بیش از نصف آرا مجمع عمومی شد.

نامزد نهایی جبهه اصلاحات متعاقبا از بین همین افراد انتخاب می گردد.