به مناسبت روز جهانی بناها تاکید شد:

ویدیو: لزوم توجه به شخصیت معماری بناهای تاریخی بندرماهشهر

سید معید رستم زاده؛ «اگر معماری شهر را به عنوان یک کلیت منسجم در نظر بگیریم، همچون موجودات دیگر دارای یک شخصیت است و به همین دلیل گفته می‌شود شهرهای ما شخصیت‌ها و هویت‌های گوناگونی دارند.»

شهر نه تنها یک سکونت‌گاه، بلکه فضایی برای شکل‌گیری هویت جمعی است، لذا هویت شهری با تبلور عینی در فیزیک و محتوای شهر معنا پیدا می‌کند و به واسطه تداعی خاطرات عمومی در شهروندان و تعلق خاطر، آنها را به سوی شهروندشدن هدایت می‌کند.

از آنجا که “هویت” مجموعه‌ای از صفات و مشخصات است که باعث “تشخیص” یک فرد یا اجتماع از افراد یا جوامع دیگر می‌شود، شهر به تبعیت از این معیار شخصیت می‌یابد و مستقل می‌شود. نبود هویت شهر و مکان و ابعاد آن در فضاهای شهری مشکلاتی را در هویت فردی شهروندان و پیوند آنها با مکان، میزان حضور آنها در فضا و خصوصیات کالبدی مکان‌ها به‌وجود می‌آورد و به کاهش انواع فعالیت‌های فیزیکی و اجتماعی در محیط منجر می‌شود.

لذا شناسایی اماکن و بناهای تاریخی و همچنین ثبت آنها در راستای حفاظت از این امکان بناها امری ارزشمند و ضروری است