مجوز مهد کودک‌ها به آموزش و پرورش سپرده شد

با رای نمایندگان مجلس، ارائه برنامه و تدوین محتوا و صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک‌ با رعایت مصوبات شورای­‌ عالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد.

به گزارش خورنا نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه، ۲۰ آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده (۲) طرح مذکور موافقت کردند.

بر اساس ماده ۲ طرح مذکور؛ ارائه به تدوین محتوا، تعیین شاخص‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگی‌های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسؤولیت مراقبت ،رشد پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام را عهده دار هستند با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) می‌باشد.

کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاه‌ها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد.

با تصویب این قانون، قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب ١٣۴٩/١٠/٧ لغو می‌شود و جزء (۱) ماده (٢۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف می‌گردد و عبارت «مهدهای کودک» نیز از بند (ج) ماده (۱) قانئون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱/۵/۱۳۵۳ و جزء «۸»بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ حذف می‌شود.