استقرار هیأت تحقیق و تفحص مجلس در کانون وکلای خوزستان

هیأت تحقیق و تفحص مجلس از هفته آینده در کانون وکلای خوزستان مستقر می شود.

به گزارش خورنا با توجه به تشکیل هیأت های تحقیق و تفحص مجلس از کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، این هیأت جهت دریافت اخبار، اطلاعات، مستندات، تخلفات، سوء جریانات و ترک فعل هالی به وقوع پیوسته در کانون وکلای استان خوزستان، از هفته آینده در این کانون مستقر می شود.

بررسی عملکرد کانون مذکور، بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان، بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند، بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری، بررسی وضعیت وکلایی که همزمان علاوه بر وکالت در شرکت ها، سازمان یا موسسات وابسته به دولت مشغول هستند از محورهای این تحقیق و تفحص است.

اخبار و اطلاعات خود را از طریق آی دی @KHZ_KANON و یا @T_T_KANONHA برای این هیأت ارسال نمائید.