آیا دانشگاه علوم پزشکی اهواز به وظیفه خود عمل می کند؟

پس از افشای دفن غیر بهداشتی و تفکیک غیر قانونی زباله های عفونی و بیمارستانی در سایت صفیره تحت کنترل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز اطلاعیه ای صادر کرد و در آن ضمن تایید صحت فیلم های منتشر شده از بازدید کارشناسان علوم پزشکی خبر داد و بر موارد زیر نیز صحه گذاشت: 

عدم دفن بهداشتی، رعایت نکردن نکات ایمنی و حفاظت فردی، تایید حضور زباله گردها در سلولهای دفن، رها شدن زباله های عفونی و در دسترس بودن این پسماندهای خطرناک.

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد: “در مورد سلامت مردم هیچ گونه اغماضی را برنتافته و با عوامل تهدید کننده سلامت به جد برخورد می نمایند.”
قریب به ده روز از انتشار فیلم های تکان دهنده تفکیک زباله های عفونی می گذرد و مردم اهواز همانگونه که دانشگاه علوم پزشکی اهواز در اطلاعیه خود از برخورد با عوامل تهدید کننده سلامت مردم خبر داده بود منتطرند تا ببینند آیا دانشگاه علوم پزشکی به جد ورود می کند و بعنوان ضابط قضایی در حوزه سلامت به وظیفه خود عمل می کند یا آنها نیز با ترک فعل زمینه ساز اقدامات و فجایع دیگر خواهند شد و به همین اطلاعیه برای اقناع شهروندان بسنده می کنند.