معاون جدید توسعه آموزش دانشگاه جندی شاپور منصوب شد

خورنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طی حکمی معاون جدید توسعه آموزش دانشگاه را منصوب کرد.

دکتر محمد حسین سرمست رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، طی حکمی دکتر مسعود زادکرمی را به سمت معاونت توسعه آموزش دانشگاه منصوب، و از خدمات دکتر سید محمد علوی به جهت تلاشهای شبانه روزی در طول دوران تصدی این سمت تقدیر به عمل آوردند.

گفتنی است دکتر مسعود زادکرمی دارای دکترای تخصصی کودکان می باشد و پیش از این عهده دار سمت رئیس مرکز پزشکی آموزشی درمانی کودکان ابوذر ، رئیس مرکز بهداشت و مرکز مشاوره معاونت فرهنگی دانشجویی ،رئیس کمیته ارزشیابی بیمارستان های استان خوزستان در معاونت درمان بوده است.

خبر از احمد عامری