رئیس اداره ورزش و جوانان ماهشهر از اماکن ورزشی این شهر دیدن کرد

خورنا: خادم علی تهذیبی رئیس اداره ورزش و جوانان ماهشهر  از اماکن مختلف ورزشی ماهشهر دیدن کرد.

به گزارش خورنا، تهذیبی در ابتدای کار خود نشان داده است که با جدیدت قصد دارد تحولی چشمگیر را در ورزش ماهشهر ایجاد نماید.

وی با بازدید از اماکن ورزشی قصد دارد شناخت کاملی از امکانات ورزشی شهرستان داشته باشد تا بتواند مدیریت ورزش شهر را به خوبی به دست بگیرد و مقدمات فعالیت جوانان در همه رشته های ورزشی را فراهم کند.