عکس : تجلیل از خبرنگاران خوزستان

در هفدهم مرداد ماه مصادف با روز خبرنگار، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در مراسمی از خبرنگاران استان خوزستان تقدیر کرد.

kh-1-t.jpgkh-2-t.jpgkh-3-t.jpgkh-4-t.jpgkh-5-t.jpgkh-6-t.jpgkh-7-t.jpgkh-8-t.jpgkh-9-t.jpgkh-10-t.jpgkh-11-t.jpgkh-12-t.jpg