هم اندیشی مدیران عامل ادوار پتروشیمی برای توسعه صنعت

خورنا|باقر گل فر:مدیران عامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هم اندیشی مشترک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهکارهای توسعه این صنعت را بررسی کردند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسمی به ابتکار بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی میزبان مدیران عامل پیشین این شرکت بود تا ضمن هم اندیشی، دیدگاه های پیشکسوتان صنعت را برای توسعه صنعت در دوران جدید بررسی کند.

براساس این گزارش، طاهری نجف آبادی، حسینی، نعمت زاده، ابراهیمی اصل، نجابت، نژاد سلیم، بیات، شعری مقدم، نوروززاده و شاهدایی معاونین پیشین وزرای نفت در امور پتروشیمی از ابتدای انقلاب تاکنون بودند که در این دیدار دیدگاه ها و نظرهای خود را درباره روند فعالیت های جاری، و راه های توسعه صنعت پتروشیمی در نشست دوستانه  و محیطی صمیمی بیان کردند.

بهزاد محمدی در پایان این نشست درباره این جلسه هم اندیشی و دستاوردهای آن گفت: جلسه امروز با حضور مدیران عامل از ابتدای انقلاب تاکنون که از چند ماه تا ۸ سال در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حضور داشته اند با هدف تجدید دیدار و گفتگویی دوستانه در حوزه صنعت پتروشیمی برگزار شد.

وی افزود: عمده صحبت ها دردو فاز بود؛ نخست دورانی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالکیت و تصدیگری را بر عهده داشت و بحث توسعه، اجرای طرح ها و بهره برداری را انجام می داد. دوم دورانی که با توجه به خصوصی سازی های انجام شده، این شرایط جای خود را به حاکمیت داد و ما اکنون از جایگاه حاکمیتی، مدیریت توسعه صنعت را برعهده داریم.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: در این جلسه ضمن تجدید دیدار با مدیران عامل قبلی این صنعت ، نقطه نظرات همکاران درباره وضعیت صنعت پتروشیمی ارائه شد و بیشتر بحث ها درباره وضعیت فعلی این صنعت و نیز تجربه های  دوستان بود. امیدوارم بتوانیم از این نظریات و تجربیات  در بهبود و توسعه صنعت استفاده کنیم.

هم اندیشی مدیران عامل ادوار پتروشیمی برای توسعه صنعتrÐ۵î