یک رامشیری سرپرست امور آب منطقه شمالشرق خوزستان شد

خورنا- فرزاد شعبانی

“محمد قنواتی خلف آبادی” سرپرست امور آب منطقه شمالشرق خوزستان شد

طی حکمی از سوی محمدرضا شمسایی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، “محمد قنواتی خلف آبادی” بعنوان سرپرست امور آب منطقه شمالشرق خوزستان منصوب شد.