هرس درختان بلوارهای شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر

هرس درختان بلوار طالقانی، بلوار شهرداری و باغ رضوان توسط واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر