نماینده خرمشهر توان مخالفت با منشی اداره ورزش و جوانان را ندارد!

خورنا: زور نماینده خرمشهر هم به منشی اداره ورزش و جوانان نرسید.

به گزارش خورنا، در حال حاضر رئیس واقعی اداره ورزش و جوانان عبدپور منشی اداره ورزش و جوانان است.

با وجود همه مخالفت ها و اینکه همه عزمشان را برای پایان این بی عدالتی ها و بی تدبیری ها جزم کرده اند اما قدرت نماینده خرمشهر و رئیس این اداره ورزش و جوانان هم به منشی اش نرسید.

وقتی امضای هفتصد نفری ورزشکاران به نماینده و حتی گرشاسبی رسید باز هم خبری از تک روی های منشی اداره ورزش و جوانان نشد.

ظاهرا دستهای پشت پرده به شدت از این شخص حمایت می کنند. جالب این جاست پیامک های تحریک کننده وی از سیم کارتهای مختلف به گرشاسبی و فرماندار و بخصوص محمد پور معاون فرماندار می رسد تا با تشویش اذهانشان، مشکل را به هیئت بوکس ربط دهد.