شغل خبرنگاری آزاد جزء مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شد

خورنا: محمدجعفر محمدزاده در جلسه کمیته اجرایی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با بیان این مطلب گفت: با جایگزین شدن تبصره ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی بند (ه) جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱، خبرنگارانی که با توجه به قوانین بیمه های اختیاری و حِرَف و مشاغل آزاد، دارای سابقه پرداخت حق بیمه در حرفه خبرنگاری می باشند، در صورت پرداخت حق بیمه مربوط با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

به گزارش فارس،وی در پایان با اشاره به این مصوبه هیأت وزیران که با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است افزود: مرجع تشخیص استحقاق برخورداری از مزایای یادشده وزارت ارشاد خواهد بود.